uni-app 小程序多图上传共1篇
uni-app 小程序多图上传孙先森资源|专注优质网络资源教程分享孙先森资源教程

uni-app 小程序多图上传

官方提示说,App支持多文件上传,微信小程序只支持单文件上传,传多个文件需要反复调用本API。所以跨端的写法就是循环调用本API //1.首先通过 uni.chooseImage接口获取到一个本地资源的临时...